• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/06/02 ساعت 20:33

    قبول مسئولیت و #عذرخواهی یک مسئول اقدام شایسته‌ای است. امیدوارم طبق وعده ایشان این نوع رفتارها در زندانها تکرار نشود.
    البته می‌بایست قبل از افشای این تصاویر این مقام مسئول نظارت می‌داشت تا این اتفاقات نیفتد. این تصاویر نمونه است. جاهایی که دوربین نیست نیاز به نظارت بیشتری دارد.