• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

  1400/06/01 ساعت 07:53

  سپی گله‌اش را بی شبانی کند یله
  در این دشت ازرق تا به هر سو چرا کند

  بدان زال فرزندش سفر کرده می‌نگر
  که از بعد مغرب چون نماز عشا کند

  سیم رکعت است این غافل اما دهد سلام
  پس آنگه دو دستش غرقه در چین فرا کند