• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/01 ساعت 21:33

    اما به رغم این ویژگی برخورد رسانه‌ای با آن نوعی ژورنالیسم زرد است در چارچوب پروژه‌های رسانه‌ای. مگر می‌شود، زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری و پیامدهای ویرانگر این سازماندهی و نفوذ را نادیده گرفت و آن را تقلیل داد؟