• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

  1400/06/01 ساعت 07:55

  به چشمش چه اشکی راستی ای شب این فروغ
  بیاید تو را جاوید پر روشنا کند

  غریبان عالم جمله دیگر بس ایمنند
  ز بس کاین زن اینک بیکرانه دعا کند

  اگر مرده باشد آن سفر کرده وای وای
  زنک جامه باید چون تو جامه‌ی عزا کند

  بگو ای شب آیا کائنات این دعا شنید
  و مردی بود کز اشک این زن حیا کند ؟