• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/01 ساعت 08:29

    این سخنان بسیار مهم و تأمل برانگیز است!
    مافیای دارو بیش از یکسال است از بدحال شدن مردم و تجویز بی مورد #فاویپیراویر سود می‌برد!
    درمان بیمار بدحال کرونایی داروی خاص و پیچیدگی ندارد؛ مهمترین تأمین اکسیژن است و بعد مراقبت و نظارت بر عملکرد چند بخش اصلی بدن بیمار؛
    #دکتر_قانعی