• یکی از مهمترین ضعف‌های برنامه وزیر پیشنهادی کشور، علیرغم پرداخت خوبی که برای تعریف جامع سامانه تولید بحران و پریشانی اجتماعی داشته است، بی‌توجهی عجیب نسبت به سازمان امور اجتماعی کشور است.
    سازمانی که بیش از آنکه ذیل وزارت کشور تعریف شود، مناسباتش در اختیار یک تیم انحصاری است/۲