• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/06/01 ساعت 13:10

    یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
    آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

    حضرت لسان الغیب #حافظ شیرازی

    این #بیزپند رو با آب طلا بنویسید و بزارید روی میز کارتون