• اینجا دقیقا همان نقطه ضعف عمده دکتر رحمانی فضلی در طول ۸ سال گذشته هم بوده.
    در کنار این بی‌توجهی شاید ناگزیر، دکتر وحیدی هم مانند سلف‌ش، عملا هیچ برنامه‌ای برای توسعه اجتماعی در کشور ارائه نداده.
    جایی که لاجرم می‌بایست به ناکارآمدی سازمان امور اجتماعی کشور، اشاره جدی می‌شده/۳