• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/06/01 ساعت 10:48

    پارسال این موقع مهمترین اخبار صداوسیما، تعداد فوتی‌های #کرونا در امریکا و انگلیس بود و ما با مقایسه فوتی‌های خودمون با اونا خوشحال میشدیم و برای #نمکی هورا میکشیدیم؟ با درایت وزیر و واکسن‌سازان بی‌واکسن ما روزانه حدود ۲۰۰۰ نفر غیررسمی و حدود ۷۰۰ نفر رسمی فوتی داریم و اونا …