• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/01 ساعت 21:44

    چند روز پیش یک فراخوان داستان کودک دیدم برای دومین جشنواره طب ایرانی.
    http://ibna.ir/fa/naghli/۳۰۹۴۸۲/٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪DA٪A۹…