• یک روزی گفتم: «زلزله استعفای شما نه فقط ایران که همه دنیا را لرزاند» امروز اما می‌گویم اگرچه نبودن @JZarif در راس دستگاه دیپلماسی خسران بزرگی برای کشور است اما محمدجواد ظریف در قامت یک مدرس و یک تحلیلگر منشا اثرات مهمی خواهد بود دکتر ظریف دلمان خیلی زود برایتان تنگ می‌شود