• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/05/31 ساعت 01:33

    این هم صفحه مربوط به ایران در گزارش اصلی ۲۰۲۰ توضیحاتش هم جالبه که هم از سرآوا اسم برده و هم از انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران!

    در گزارش ۲۰۲۱ ایران تو ۱۰۰ تای اول هم نبوده و نیومده!!!!