• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/05/31 ساعت 08:47

    «وزارتخانه #پر_پول ارتباطات»

    توصیف نظری نماینده خلخال در وزارت ارتباطات در مخالفت با عیسی زارع پور