• تحولات #افغانستان نشان داد که #دمکراسی باید درون زا باشد. با مداخله خلرجی و حتی با اقدامات نخبگان حاکم و روشنفکران دمکراسی در یک کشور ریشه نخواهد کرد. نتیجه‌اش می‌شود شهروند افغان که می‌گوید از دمکراسی خسته شده بودیم.