• مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات: چرا با کسانی که سخنرانی مرحوم هاشمی را بهم زدند برخورد شد؟
    موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات: نگران نباشید احکام شلاق و زندان هیچکدام اجرا نشد