• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/31 ساعت 19:23

    سردار سرلشکرپاسدار «محمد باقری» رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیامی ۳۱مرداد، روز صنعت دفاعی راگرامی داشت وگفت: نیرو‌های مسلح کشور، بازدارندگی مطمئن بومی وافزایش توان تهاجم به کانون‌های تهدید علیه میهن اسلامی راسیاست راهبردی وتوقف‌ناپذیر خود دانسته ودراین مسیر لحظه‌ای غفلت نمی‌کنند