• مناطق #آشوبناک کارکرد‌های مختلفی دارند. هم می‌توانند از شکل‌گیری یک اتحاد منطقه‌ای جلوگیری کنند. هم اینکه محلی باشند برای تخلیه انرژی بازیگران بزرگتر و مانع درگیری مستقیم آن‌ها شوند.حالا هرکس برای رسیدن به منفعت خود هیزمی بر این آتش می‌افزاید.
    #افغانستان
    #از_جنس_سیاست