• آخرین گروه‌هایی که در خاورمیانه بدون هیچ تجربه‌ای حکومت‌داری کردند ؛ توفیق بزرگی به دست نیاوردند؛ اگرچه همراهی بین‌الملل را نداشتند اما خودشان هم کم اشتباه نکردند.
    #طالبان از #اخوان‌_المسلمین با فاصله خام‌تر است.