• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/05/30 ساعت 13:29

    رأی دادگاه به زبان فرانسوی است اما در سایت کمیسیون اروپا خلاصه‌ای از نتیجه رأی دادگاه به انگلیسی آمده است:

    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_۲۱_۳۰۹۰…

    در اینجا تحلیلی از رأی و نتیجه آن در سایت کمیسیون اروپا آمده است: