• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/05/30 ساعت 01:35

    آن که نیک بنگرد و حقیقت را دریابد، بپا خیزد و به رنج و بلا افتد، و آن که چشم و گوش بسته بماند و تسلیم امواج باطل گردد، سر در آخور کند و زنده بماند.

    خطبه ۹۳