• رییسی در معرفی وزیران پیشنهادی در #مجلس گفت که شکستن دایره بسته قدرت را دنبال می‌کند. وی که در معرفی وزیران پیشنهادی اقدامی برای شکستن دایره بسته قدرت انجام نداد. خوب است توضیح داده شود که در کجا و چگونه می‌خواهد این طرح را اجرایی کند. #رییسی