• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/05/30 ساعت 10:18

    همه حالی با دوستان نگوید که دوستی همه وقتی نماند
    از کتاب کم خوانده‌های #سعدی
    تصحیح بهاالدین خرمشاهی