• محمود زاده نماینده #مهاباد جدی‌ترین مخالف کابینه در #مجلس در نشست صبح امروز بود. محورها:
    ۱. زنان در کابینه حضور ندارند.
    ۲. در انتخاب وزیران پیشنهادی برغم وعده‌ها به نخبگان اهل سنت توجه نشده است.
    ۳.تجربه کم و ناهماهنگی وزیران پیشنهادی.
    ۴.انتخاب رفقا برغم وعده دولت فراجناحی