• کانون توجه مطالبه‌گری محیط زیستی در دوره جدید فراتر از دو سازمان متولی، یعنی سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها، بر رفتار مدیریتی واجرایی وزارتخانه‌های نیرو، صمت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و نفت، متمرکز خواهد بود.
    ایران امروز،ظرفیت پذیرش کوچکترین فشار جدید بر محیط زیست را ندارد/۳