• مثل آفتاب روشنه که این سرزمین بیشتر هر چیز دیگه‌ای به #سرمایه_اجتماعی نیاز داره و موتور سوخت این سرمایه فعالیت نهاد‌های مدنی و فعالین اجتماعی ه. امیدوارم روزی که دیر نیست با تقسیم اندکی از هسته‌ی قدرت سهم اجتماع از این سرزمین بیشتر بشه