• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

    1400/05/29 ساعت 20:32

    هر کس به طریقی دل ما می‌شکند
    بیگانه جدا دوست جدا می‌شکند
    بیگانه اگر می‌شکند حرفی نیست
    از دوست بپرسید چرا می‌شکند