• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/05/29 ساعت 21:58

    On the occasion of World Humanitarian Day, UNFPA Iran Emphasizes the harmful effects of the climate crisis on women and girls.

    در روز جهانی بشردوستی، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، بر آثار زیانبار بحران اقلیمی بر زنان و دختران، تاکید می‌کند.

    #WorldHumanitarianDay
    #UNFPA