• برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو، واکنشی جز تعجب و افسوس برنمی‌انگیزد
    این حد از ندیدن ونفهمیدن وضع موجود، واقعا عجیب است واین میزان تهی بودن ازراهکار رفع مشکلات، مایه افسوس.
    تنها نقطه قوت او شاید این باشد که تقریبا همه بانیان وضع موجود و ریزه‌خواران خوان پرنعمت و.نیرو، مخالف اویند/۱