• بازارهای مالی، یک ساختار یکپارچه است. هرجا که رئیس #بانک_مرکزی، #بورس را رقیب دانسته، نادیده گرفته یا به نفع سیاست‌های بانک مرکزی، مصادره به مطلوب کرده، شاهد شوک در بازارها بودیم.‌ علی #صالح_آبادی از متن بازار سرمایه است، پس انتظارات از او بالاست !!