• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/28 ساعت 19:01

    انتصاب یک #اهل_سنت به فرماندهی نیروی دریایی گام مهمی درمسیر تحقق شعار «ایران برای همه ایرانیان» و دستیابی به وفاق و همبستگی ملی است و به سهم خود از آن استقبال می‌کنیم.
    امیداست این رویکرد رواداری از جانب رهبری منجربه ترویج نگاه شهروندمحور به جاى نگاه امنیتی به اجزاء جامعه بشود.