• با یک دوست افغانستانی بحث کردم که اگر افکار طالبانی در #ایران جولان بیشتری از #افغانستان ندارد،به خاطر دولت مرکزی مقتدراست. قبول نکرد!
    گفتم تفاوت پدر رومیناکه دخترش را با داس کشت، یا ٣٠٠ #قتل_ناموسی دیگر سالانه در ایران باقتل و خشونت علیه زنان توسط #طالبان در چیست؟ پاسخی نداشت.