• تا اینجا و در میان برنامه‌های پیشنهادی وزرا، بیشترین اشاره به محیط زیست و منابع طبیعی و مسائل مبتلابه آن را، در برنامه‌های دکتر وحیدی وزیر پیشنهادی کشور میتوان دید
    از ۱۳ محور موجود، در ۳ موضوع، مستقیما به محیط زیست پرداخته شده و در ۳ محور دیگر هم، مدیریت این چالش، هدف گرفته شده/۱