• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/28 ساعت 16:43

    بکشیدش سپس آماده منظور شوید
    او نفس می‌کشد از اهل حرم دور شوید

    یا عباس شوف الخیم حرقوه…