• درسی از عاشورا | از دیگران نترسید بلکه از خدا بترسید

    فساد را می‌دیدند اما فاسدان را نهی نمی‌کردند

    امر به معروف و نهی از منکر هزینه دارد