• تا اطلاع ثانوی، مساله نخست کشور، نابودی آب، خاک، محیط زیست ومنابع طبیعی است
    میتوانید باور نکنید و نادیده بگیرید
    همه شمایی که تریبون ومخاطب میلیونی دارید!
    این نه یک ژست روشنفکرانه، که یک الزام منطقی و اخلاقی است
    وظیفه دارید به اینها بپردازید: جدی، مداوم و با همه توان
    فردا دیر است