• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/05/27 ساعت 12:14

    که به وارد کننده ارز دولتی می‌دهید و با اینها اینطور برخورد میکنید؟ فرزند من در دانشگاه شریف درس میخواند و مدام نگران آن روز هستم که درسش تمام شود وبخواهد کار یاتحصیل از کشور برود. حالا این همه جوان یکجا جمع شدند اگر مشکلی هم دارند باید کمک کنیم رفع شود" آن روز خستگی ازتنم در رفت