• آنچه فقدانش به چشم می‌آید، وجود فرآیندهای شفاف و چابک است که نمونه آن به طور نسبتا موفق در این مدل به چشم می‌خورد. فرآیندی که دریافت حداقل ۵۰ میلیون تومان در ماه را برای کارآفرین فراهم می‌نماید و منجر به ایجاد اشتغال مستقیم مددجو می‌شود.
    عیب وی جمله بگفتی هنرش نیز بگوی..
    #شستا