• من با تفکرات عبدالمالکی به طور‌کلی همدل نیستم و اساسا بسیاری از ایده هایش را غیر عملی و غیر واقعی می‌دانم که اساسا در هزارتوی تنبل بروکراسی اداری عقیم می‌گردد. اما مدل #راهبر_شغلی در بسیاری از شهرهای مازندران به عنوان یک مدل موفق پایدار شده است. ۴
    #کابینه