• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1400/05/26 ساعت 16:28

    ۲۶ مردادماه ۱۳۶۹، افتخار داشتم به نیابت دولت با پیام شفاهی نخست وزیر در مرز خسروی به استقبال ازادگان سرافراز ابوترابی. بوشهری. یحیوی بروم. در کرمانشاه استقبال شایانی شد و با هواپیمای دولت تهران آمدیم و استقبال رسمی شدند. ایثار سرافرازان آزاده فراموش ناشدنی است.