• وقتی تحولات اخیر #افغانستان رو دنبال می‌کنم واقعا برام این میزان از سازماندهی منسجم اعضای #طالبان عجیبه؛ گروهی که تا همین دیروز مسئو ل انفجار در افغانستان بود؛ تو این شهرگشایی تونسته به شدت رفتار اعضای گروهش رو کنترل کنه/۱