• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/26 ساعت 21:22

    چهارپنج دخترشجاع افغان درمقابل ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان #مطالبه‌گری حقوق اجتماعی زنان را با دست گرفتن پلاکاردهای کوچک دربرابر طالبان مسلح به نمایش گذاشتند. مطالبه‌گری شجاعانه از قدرت حاکم بدون تردید بهتر از ترس و انفعال است. مطالبه‌گری بدون پرخاش حتما اثرگذارتر و بادوام‌تر است.