• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/05/26 ساعت 14:51

    رسانه رسمی کشور، آشکارا از پیروزی طالبان و خروج آمریکایی‌ها ابراز شادمانی و جانبداری می‌کند و وعده طالبان مبنی بر روی کار آمدن دولت فراگیر را تکرار می‌کند.
    امیدوارم حداقل این وعده تشکیل دولت وفاق ملی طالبان، درعمل، سرنوشتی بهتر از مشابه این وعده در داخل کشور بیابد.