• #کمیته_امداد را برایم فرستاد و گفت به ایشان پیام دهید. امیدی نداشتم اما دو پیام که ارسال کردم و شماره‌ی خودشان را ارسال کردند و بیان کردند به خود فرد کارآفرین و مخترع بگید پیام بدند. شماره را برای آن عزیز ارسال کردم. در مدت دو روز به طرح #راهبر_شغلی کمیته امداد معرفی شد.
    ۲/