• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/05/26 ساعت 08:48

    دعوت به کشتار فراگیر ۲میلیون نفر در قوانین توییتر یا هیچکجای دیگر جرم نیست؟