• یک رویکرد چابک #کارافرینی بدین نحو که کارآفرین یا #استارتاپ با تضمین درامد محصولش، میلغ وام کارآفرینی مددجو را دریافت و با اموزش وایجاد تجهیزات زمینه درآمد، اشتغال و بازپرداخت قسط را فراهم می‌آورد. با معرفی استارتاپ به کمیته امداد مازندران، به اداره اشتغال سه شهرستان معرفی شد.۳