• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/05/25 ساعت 17:47

    هشت استفاده نادرست از وسایل ضدعفونی
    قسمت سیزدهم مجموعه ویدئوهای «سالم بمانیم» برای #کودکان در دوران همه‌‌گیری #کرونا
    این ویدئو را با کودکان نیز به اشتراک بگذارید