• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/05/25 ساعت 16:06

    نقل شده که استالین میگه: مرگ یک انسان تراژدی‌ست و مرگ یک میلیون انسان آمار!
    تفاوت این نگاه با نگاه کسی که وقتی بیش از ٣٠٠ نفر روزانه جان میباختند تازه کلنگ دستش می‌گیرد که ساختمان بسازد و برای ما جوری توضیح می‌دهد که باور کنیم کلین‌روم و اتاق تمیز دو چیز جدا هستند چیست؟!
    #کرونا