• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/05/25 ساعت 17:33

    لعنت به اون #نامرد که به زندگی آدمها گند میزنه!
    بخصوص اونی که ظاهرش رفیقه و دلسوزه و از پشت خنجر میزنه و دو قرت و نیمش هم هنوز باقیه!