• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/05/24 ساعت 22:00

    جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد

    شبکه المیادین اعلام کرد: علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به کابل رسیده و قرار است عهده دار ریاست دولت موقت شود.

    #أفغانستان #طالبان #کابل