• هر چه طلاق توافقی به نسبت آسان است، طلاق‌های غیر توافقی سخت و پیچیده است. نه تنها زندگی کودکان، بلکه حیثیت، اعتبار و آبروی خانواده‌ها هم در این فرایند آسیب می‌بیند. باید برای طلاق‌های غیر توافقی در چارچوب‌های شرعی راه چاره‌ای پیدا کرد.